محرم=حرام بودن قتل
صفر= تهی(ازمال به دلیل غارت)
ربیع الاول= ماه اول بهار
ربیع الثانی= ماه دوم بهار
جمادی الاول=یخبندان اول
جمادی الثانی= یخبندان دوم
رجب= عظیم( به دلیل توقف جنگ)
شعبان= فرقه و اختلاف
رمضان=ریگستان گرم
شوال= بالابردن(دم شتر برای جفت گیری)
ذی القعده= دست برداشتن از جنگ
ذی الحجه=ماه زیارت