فروردین : فرد های پاک

اردیبهشت : بهترین راستی

خرداد : رسایی کمال

تیر : ایزد باران

مرداد: جاودانگی

شهریور : شهریار نیک

مهر : پیوستن با مهربانی

آبان : آب ها

آذر: آتش

دی : دانای آفریننده

بهمن : منش نیک

اسفند : آرامش