امتحان : هدیه های آسمانی             سه شنبه 1/ 3/ 97
امتحان : ریاضی                          چهار شنبه 2 /3/ 97
امتحان : املا و انشا                       یک شنبه 6 /3/ 97
امتحان : علوم                                دو شنبه 7 /3/ 97

امتحان : مطالعات اجتماعی            سه شنبه 8 /3/ 97

ساعت امتحانات : 10 صبح