بخشیدن به آن معناست که از افراد متنفرنباشید تا وجود شما پر از کینه و نفرت نشود.